Taking SidesTaking Sides
Giuseppe Antignati e Alberto Di Stasio
Teatro Vascello - Roma